Kiedy Twoje dziecko złamie nogę na wycieczce szkolnej – jak ubezpieczenie szkolne może Ci pomóc w rekonwalescencji po wypadku dziecka w szkole i poza nią?

Dziecko może ulec wypadkowi dosłownie wszędzie – w domu, na podwórku, podczas spaceru, a także w szkole i na organizowanej przez placówkę edukacyjną wycieczce. Czy polisa NNW ucznia obejmuje złamanie nogi podczas takiego wyjazdu? Czy ubezpieczenie NNW dziecka pomoże finansowo w jego rekonwalescencji?

Kto jest odpowiedzialny za wypadek w szkole i na wycieczce szkolnej?

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zapewnienie wszystkim uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole i na terenie przylegającym do placówki. Jednocześnie poza jej terenem również to szkoła powinna zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. Wskazuje na to Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Placówka edukacyjna ma obowiązek przygotować i zabezpieczyć swoje sale i obiekty wykorzystywane do prowadzenia zajęć w taki sposób, by zapewniały one maksimum bezpieczeństwa i higieniczne warunki dla uczniów. Na nauczycielach i pracownikach szkoły spoczywa obowiązek sprawowania opieki i nadzoru nad dziećmi także podczas wycieczek szkolnych.

Jeśli dojdzie do wypadku, w wyniku którego uczeń dozna uszczerbku na zdrowiu, można wnosić o odszkodowanie od szkoły, ale świadczenie będzie należne również z tytułu zawartego w ramach polisy grupowej lub indywidualnej ubezpieczenia dziecka NNW, takiej jak polisa opisana na stronie: https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-dziecka/.

Czy ubezpieczenie szkolne NNW obejmuje urazy poza szkołą?

Na pytanie o to, czy ubezpieczenie szkolne NNW ucznia obejmuje urazy, do których doprowadziły różne zdarzenia poza szkołą, należy odpowiedzieć twierdząco. Taka polisa działa w placówce edukacyjnej i poza nią. Jeśli więc na wycieczce dziecko złamie rękę czy nogę, to jest nieszczęśliwy wypadek. Stanowi podstawę do roszczenia o odszkodowanie z NNW.

Wypadek ucznia – jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w szkole i na wycieczce?

W przywołanym rozporządzeniu można znaleźć definicję wypadku ucznia. Określa się takie zdarzenie jako nagły wypadek, powodujący uraz, wywołany przyczyną zewnętrzną, który nastąpił w czasie pozostawania danej osoby pod opieką szkoły i nauczycieli. Mowa tu więc również o wypadkach poza szkołą, np. w czasie organizowanej przez nią wycieczki. Wówczas należyta opieka i konieczność jej zapewnienia spoczywa na barkach kierownika wyjazdu i nauczycielach, którzy są w trakcie jej odbywania opiekunami.

Takie zdarzenia i ryzyka związane z nimi obejmuje swoim zakresem ochrony ubezpieczenie szkolne NNW, co potwierdza np. towarzystwo UNIQA na swojej stronie: https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-szkolne/. Niezależnie od tego, czy do wypadku dojdzie w szkole, czy zdarzy się wypadek w drodze do szkoły lub ze szkoły oraz na wycieczce szkolnej, zawsze jest on podstawą do tego, by zgłosić szkodę i uzyskać stosowne odszkodowanie wypłacimy świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia, za uszkodzenia ciała wskazane w Tabeli dołączonej do OWU –

Jak ubezpieczenie NNW może pomóc w rekonwalescencji ucznia?

NNW dziecka pozwala uzyskać odszkodowanie za uszkodzenie ciała , do jakiego doszło po złamaniu nogi na wycieczce. Nie jest to jednak jedyna pomoc, jaką może ono zapewnić. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia np. UNIQA zapewnia świadczenia w związku z:

· uszkodzeniem ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

· pobytem w szpitalu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,

· leczeniem i rehabilitacją w następstwie wypadku,

· koniecznością nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczyciel nie pozostawia samym sobie dziecka i jego rodziców po złamaniu nogi na wycieczce szkolnej, ale zapewnia pomoc finansową, która ułatwi leczenie, a później przeprowadzenie często kosztownej rehabilitacji.

Artykuł sponsorowany

RodzicielskieInspiracje.PL - Karty pracy, pomoce dydaktyczne do druku, seriale
Logo